Länsarkivdepå i Kalmar län

Uppdatering 2022-09-28
Förstudien genomförs av projektledare Per Lundin, Blekingearkivet

Förstudiens tidsperiod 2022-09-01 2022-12-31
Upptakt och förberedande arbete, skapa detaljerad projektplan, kartläggning av intressenter och presumtiva samarbeten, boka och samordna tider för möten och kontakter 2022-09-01  2022-09-30
Datainsamling, intervjuer, platsbesök, undersökande arbete à underlag för analys. 2022-10-01 2022-10-31
Analys av utredning och kartläggning, kompletterande informationsinsamling. 2022-11-01 2022-11-30
Rapportskrivning med tillhörande redovisning för uppdragsgivare och intressenter samt återkoppling efter avlämnad utredning. Dokumenthantering av utredningsmaterial. 2022-12-01 2022-12-31

Uppdatering 2022-06-16
KLAF planerar en förstudie för att undersöka behovet av en länsarkivdepå i Kalmar län. Vi har ansökt om bidrag från Region Kalmar län.

Projektet startar upp efter sommaren 2022 och beräknas ta ca 4 månader. Per Lundin, arkivchef på Blekingearkivet kommer vara projektledare/utredare.

Kalmar läns Arkivförbund har under de senaste åren noterat de enskilda arkivens utsatthet. Här kanske en länsarkivdepå kunde mildra utsattheten något.

  • I Kalmar län finns det både lokala organisationer och länsorganisationer. Många av länsorganisationerna har inget arkiv där de kan lämna sitt material då en del lokala arkivinstitutioner inte tar emot arkivmaterial från länsorganisationerna.
  • En del enskilda arkiv i länet kämpar i motvind och en del har även lagts ner. För att rädda deras material för eftervärlden kan en länsarkivdepå vara ett alternativ. Viktigt är dock att depån inte blir ett argument för att kommunerna inte tar sitt ansvar och avvecklar befintliga arkiv.
  • En del arkivinstitutioner tar inte emot material från t ex företag. Här kan en länsarkivdepå täcka upp det behovet.
  • Depån skulle också kunna täcka upp och hjälpa de enskilda arkivinstitutioner som har utrymmesbrist och som önskar att magasinera visst arkivmaterial.
  • Samordning av lokaler, personal, material samt utrustning skapar bättre förutsättningar att långsiktigt säkerställa att arkivmaterial bevaras och att forskare, utbildningsväsendet och allmänhet med flera, får tillgång till arkivmaterialet.

En tydlig avgränsning är viktig
Länsarkivdepån ska inte ta över de enskilda arkivinstitutionernas arkivmaterial, utan det ska vara ett komplement – för de arkiv som hamnar mellan stolarna. De arkiv som inte har en ägare s.k. herrelösa arkiv, företagsarkiv som ingen enskild arkivinstitution vill eller har möjlighet att ta emot och för de föreningar som inte har möjlighet att lämna in sitt material till en arkivinstitution för att de geografiskt ”ligger fel”.

Bild 1. Brevpapper, Ljungdahls kuvert
Bild 2. Protokollsbok med flera handlingar

Exempel
Arkivhandlingar från Ljungdahls kuvertfabrik i Nybro. Nybro kommun kontaktade länsarkivarien i slutet på 2019 och uppmärksammade henne på att Ljungdahls kuvertfabriks arkiv riskerade att slängas i sin helhet om ingen tog hand om arkivet. Anledningen var att lokalen där arkivet fanns skulle nyttjas till annat och arkivet måste ut. Kommunarkivet i Nybro tillsammans med KLAF:s länsarkivarie gick igenom materialet. Tyvärr hade redan flera intressenter redan innan inventeringen tagit en del av materialet så arkivet finns nu utspritt i länet på fyra olika platser. Hade det funnits en arkivdepå i Kalmar län hade man kunnat ta hand om materialet i sin helhet utan att splittra det. Sen är det såklart bättre att arkivet finns på flera olika platser i kommunen än att arkivet skulle slängts.

Det är mycket som ska falla på plats innan en länsarkivdepå för enskilda arkiv  kan bli verklighet i Kalmar län och vi är fortfarande i ett mycket tidigt skede i processen.

Först måste en kartläggning över behovet av en länsarkivdepå i Kalmar län göras, därefter ska själva projektet så småningom startas upp.