Verksamhetsplan för Kalmar läns Arkivförbund 2022-2023

Godkänd av KLAF:s styrelse: 2022-03-23
Godkänd av KLAF:s årsmöte:

VISION
Att arkiven i Kalmar län arkiverar allt bevarandematerial
Arkiven i Kalmar län är en efterfrågad kunskapskälla som är tillgänglig för alla  

För att nå visionen arbetar KLAF för:
– att länets arkivbildare lämnar in sitt bevarandematerial till arkivinstitutionerna i Kalmar län

– att arkivmaterial, i synnerhet förstahandskällor och obearbetat material, är kända och används av alla nivåer inom utbildning, folkbildning samt forskning

För definitioner av begrepp inom arkiv – se bilaga 1a

Prioriterade områden 2022-2023
 Marknadsföring av KLAF och arkiv i Kalmar län
 Utveckling av enskilda arkiv
 Projekt och aktiviteter med barn och unga som målgrupp
 Länsarkivdepå

Fördjupande information om varje prioriterat område – se bilaga 1b

Bilaga 1a
Definitioner av begrepp inom arkiv

Arkivbildare
Alla som har bildat ett arkiv och kan vara allt från föreningar, kommuner, myndigheter eller privatpersoner. Arkivbildarnas arkiv bevaras på en arkivinstitution.

Arkivinstitution
Är arkivet där arkivbildarnas arkiv bevaras. Arkivinstitution syftar både på själva lokalen där arkivbildarna bevarar sina arkiv och själva arkivinstitutionen. Exempel på arkivinstitutioner är Kalmar Folkrörelsearkiv eller Västerviks kommunarkiv.

Bevarandematerial
Material i fysisk eller digital form som ska bevaras och aldrig gallras.

Arkivmaterial
Arkivmaterial är ett vidare begrepp än bevarandematerial.
Arkivmaterial kan vara både bevarandematerial och annat material som man till exempel senare ska gallra.

———————————————————-
Bilaga 1b
Marknadsföring

– Projektplan – finns och är beslutad av styrelsen
– Aktivitetsplan – beslutas och följs upp av styrgruppen

Utveckling av enskilda arkiv (pågår)
 Projektplan, finns och är beslutad av styrelsen
 Aktivitetsplan, beslutas och följs upp av styrgruppen

Projekt och aktiviteter med barn och unga som målgrupp
 Projektplan
o Ska arbetas fram
 mål, målgrupp, tidplan, vem gör vad och när
 Aktivitetsplan
o Ska arbetas fram

Länsarkivdepå
 Projektplan
o Påbörjad plan finns och ska arbetas vidare med
 Aktivitetsplan
o Ska arbetas fram