Jämställdhetsplan 2022

Antagen av Kalmar läns Arkivförbunds styrelse: 2024-03-20
Antagen av årsmötet: 2024-04-17

Jämställdhetsplan 2024

Inledning
En jämställdhetsplan är en handlingsplan för att främja lika villkor för kvinnor och män på arbetsplatsen. Målet är att öka jämställdheten i arbetslivet.
Att ta fram en jämställdhetsplan är ett sätt att motverka skillnader i kvinnors och mäns villkor på arbetsmarknaden. Männens löner är i genomsnitt högre än kvinnors löner. Deltidsarbete och tidsbegränsade anställningar är vanligare bland kvinnor och det är fler män än kvinnor på chefspositioner.

Rutiner och riktlinjer

Kalmar läns Arkivförbund åtar sig att varje år se över och uppdatera upprättad
jämställdhetsplan. Kalmar läns Arkivförbund arbetar för ett mer jämställt samhälle mellan kvinnor och män.
I detta arbete ingår att uppmärksamma arbetsförhållanden för anställd, se över
bestämmelser/praxis ang. löner och andra anställningsvillkor, titta på rekrytering och
befordran samt även utbildning och kompetensutveckling. Det ingår också att vara medveten om och reflektera över förhållanden mellan kvinnor och män vad gäller föräldraskap i samband med en anställning, organisering av styrelsearbete och föreningsaktiviteter samt att arbeta för ett gott samhällsklimat mellan kvinnor och män på arbetsplatsen