Handlingsplan för ökad tillgänglighet

Godkänd av Kalmar läns Arkivförbunds styrelse: 20 mars 2024
Antagen av årsmötet: 17 april 2024

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2024

Inledning
Kalmar läns Arkivförbund arbetar för att perspektivet på tillgänglighet ska vara en självklar del och genomsyra vårt sätt att arbeta. Arkiven är till för alla oavsett kulturell tillhörighet, kön, sexuell läggning eller funktionsvariationer och liknande.
Arkivförbundets utgångspunkt är att begreppet funktionsnedsättning är individrelaterat och innebär att en person har någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Den kan vara medfödd, förvärvad genom sjukdom eller olyckshändelse. Begreppet handikapp syftar däremot på relationen mellan individ och miljö. Ett handikapp uppstår inte förrän en person med funktionsnedsättning möter ett hinder i omgivningen som hindrar vederbörande från att leva ett normalt liv.
Tillgänglighetsarbetet inriktas på, att genom anpassningar i miljön och genom hjälpmedel av olika slag, minska så många hinder som möjligt. I detta arbete är ändamålsenliga och anpassade tekniska lösningar viktiga men långt ifrån tillräckliga. Ett framgångsrikt arbete är också en fråga om kunskap, inställning, attityd och förhållningssätt.

Övergripande målsättning

Målet med Kalmar läns Arkivförbunds tillgänglighetsarbete är att underlätta möjligheterna för alla oavsett funktionsvariation, att ta del av arkivförbundets verksamhet som besökare, användare, medlem eller som anställd.

Organisation, ansvar och uppföljning

Innehållet i handlingsplanen fastställs av Kalmar läns Arkivförbunds styrelse. Länsarkivarien ansvarar för samordning av tillgänglighetsarbetet och att verksamhetsinnehåll, information och lokaler är tillgängliga. Förbättring av tillgängligheten är en pågående process som årligen ska vara en del av arkivförbundets verksamhetsplanering och därmed också omfattas av den årliga verksamhetens avstämning.

Handlingsplan lokaler

Målsättning är att lokalerna ska vara utformade och inredda så att de ger god tillgänglighet och goda förutsättningar att ta del verksamheten. Det gäller även vid val av lokaler för extern verksamhet, t.ex. årsmöte och föreläsningar.

Nuläge 2024

Kalmar läns Arkivförbund hyr en lokal av Oskarshamns kommun, belägen i Oskarshamns kulturhus. Det finns möjlighet att köra bil fram till huvudentrén och det finns hiss till våningsplanet. Det finns även möjlighet att med bil nå arkivförbundets lokal från baksidan, då på samma våningsplan. Invändigt är arkivförbundets lokal fri från trappsteg och trösklar. Handikappanpassad toalett finns i anslutning till lokalen.

Åtgärder
Kalmar läns Arkivförbund uppmanar enskilda föreningar att upprätta och/eller
uppdatera sina tillgänglighetsplaner. Kalmar läns Arkivförbund hänvisar till den egna
handlingsplanen för ökad tillgänglighet.
Kalmar läns Arkivförbund rekommenderar Kalmar läns enskilda arkivinstitutioner och övriga medlemmar att använda sig av Kulturrådets checklista samt vägledning utgiven av Myndigheten för en tillgänglig verksamhet.

Handlingsplan för information och kommunikation

Målsättning är att all information ska vara utformad så att den är språkligt, kognitivt och tekniskt tillgänglig för användare eller anställda oavsett funktionshinder. Anställd personal ska ha god kännedom om arbetet med att främja god tillgänglighet och delaktighet för alla och vad det innebär för det dagliga arbetet med bemötande och kontakter med besökare, medlemmar och allmänhet.