Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2020

Godkänd av Kalmar läns Arkivförbunds styrelse: 2020-03-25
Antagen av årsmötet: 2020-04-22

Inledning
Kalmar läns Arkivförbund arbetar för att perspektivet på tillgänglighet ska genomsyra och vara en självklar del av vårt sätt att arbeta. Arkiven är till för alla oavsett kulturell tillhörighet, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning m.m. Att besöka en arkivinstitution är alltid gratis.

Arkivförbundets utgångspunkt är att begreppet funktionsnedsättning är individrelaterat och innebär att en person har någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Den kan vara medfödd eller förvärvad genom sjukdom eller olyckshändelse. Begreppet handikapp syftar däremot på relationen mellan individ och miljö. Ett handikapp uppstår inte förrän en person med funktionsnedsättning möter ett hinder i omgivningen som hindrar vederbörande från att leva ett normalt liv.

Tillgänglighetsarbetet inriktas på, att genom anpassningar i miljön och genom hjälpmedel av olika slag minska så många hinder som möjligt. I detta arbete är ändamålsenliga och anpassade tekniska lösningar viktiga men långt ifrån tillräckliga. Ett framgångsrikt arbete är också en fråga om inställning, attityd och förhållningssätt.

Övergripande målsättning
Målet med Kalmar läns Arkivförbunds tillgänglighetsarbete är att underlätta möjligheterna för alla oavsett funktionshinder, att ta del av arkivförbundets verksamhet som besökare, användare, medlem eller som anställd.

Organisation, ansvar och uppföljning
Innehållet i handlingsplanen fastställs av Kalmar läns Arkivförbunds styrelse. Länsarkivarien ansvarar för samordning av tillgänglighetsarbetet och att verksamhetsinnehåll, information och lokaler är tillgängliga. Förbättring av tillgängligheten är en pågående process som årligen ska vara en del av arkivförbundets verksamhetsplanering och därmed också omfattas av den årliga verksamhetens avstämning.

Handlingsplan lokaler
Målsättning
Lokalerna ska vara utformade och inredda så att de ger god tillgänglighet och goda förutsättningar att ta del verksamheten. Det gäller även vid val av lokaler för extern verksamhet, t.ex. årsmöte och föreläsningar.

Nuläge 2020
Kalmar läns Arkivförbund hyr en lokal av Oskarshamns kommun, belägen i Oskarshamns Kulturhus. Det finns möjlighet att köra bil fram till huvudentrén och det finns hiss till våningsplanet. Entrédörren är låst men öppnas alltid för besökare av personal. Det finns även möjlighet att med bil nå arkivförbundets lokal från baksidan, då på samma våningsplan.