Handlingsplan för enskilda arkiv i Kalmar län

Uppdatering 2019-11-08
Länk till ”Handlingsplan för enskilda arkiv i Kalmar län” hittar du här: Handlingsplan enskilda arkiv_revidering 2018-03-23

Projektet ”Handlingsplan för enskilda arkiv Kalmar län” avslutades 30 september 2019 där slutprodukten, förutom själva handlingsplanen, blev en informationsbroschyr om enskilda arkiv i Kalmar län.

————————————————-

Kulturplan för Kalmar län
I Kalmar läns Kulturplan 2015-2017 står att läsa under prioriterade områden:

”För att greppa arkivsituationen inom kultur, ska en långsiktig plan tas fram avseende behov, resurser, kompetens, digitala databaser, lokaler, tillgänglighet och huvudmannaskap. Det är ett omfattande arbete och förutsätter resurser för åtminstone ett år. Därefter krävs beslut på hur frågan ska hanteras vidare. En viktig part i arbetet är Kalmar läns Arkivförbund som, för att ha kapacitet att delta i arbetet bör få ett utökat anslag kopplat till en överenskommelse om regionalt uppdrag”.

I överenskommelsen mellan KLAF och Landstinget finns detta med i skrivningarna där det tex står att arkiven i länet utarbetar en långsiktig plan. Kalmar läns Arkivförbund har sökt projektbidrag från landstinget för detta projekt.

Diskussion med Landstingets kulturenhet

KLAF har haft diskussioner med Landstingets kulturenhet och kommit fram till att KLAF som paraplyorganisation för arkiven, bör ta initiativ till ett långsiktigt arbete för arkiven med följande innehåll:

  • Kartläggning av nuläget för arkiven med hjälp av en enkät. Enkäterna skickades ut till arkivförbundets medlemmar under november månad 2016 och kommer under 2017 att sammanställas av länsarkivarien.
  • En referensgrupp har skapats med representanter från Kalmar läns Arkivförbund, Kalmar folkrörelsearkiv, Västerviks musikbibliotek & visarkiv, Emmabodabygdens Arkivförening, Norra Kalmar läns Föreningsarkiv, Designarkivet och Kalmar läns Hembygdsförbund.
  • Diskussion med arkiven om en gemensam långsiktig plan för arkiven inom ett par områden. När sammanställning av enkäterna har gjorts kommer Kalmar läns Arkivförbund kalla till ett gemensamt möte, där också landstingets kulturenhet bjuds in, samt eventuellt någon/några inspirationsföreläsare.