FAQ Vanliga frågor om KLAF

Vad arbetar Kalmar läns Arkivförbund med och vad kan man få för hjälp?

Svar: KLAF tillhandahåller arkivkompetens och fungerar som en resurs för arkivinstitutioner och föreningar i Kalmar län.

– Arkivförbundet kan erbjuda rådgivning, utbildning och fortbildning på arkivområdet. Vår uppgift är också att samordna bevarande, ordnande och förtecknande av enskilda arkiv och vi verkar för att mer arkivhandlingar lämnas in för bevarande vid arkivinstitutionerna.

– KLAF är den samordnande länken i ett länsomfattande arkivnätverk med nätverksträffar för sina medlemsarkiv.

– Arkivförbundet tillhandahåller en service i form av arkivförteckningsprogrammet Visual Arkiv. Där har de enskilda arkiven möjlighet att registrera sina arkivförteckningar för att sen lägga ut dem på nätet. Länsarkivarien Karin Lokrantz Nilsson är systemadministratör för Visual Arkiv å arkivförbundets vägnar.

– Arkivförbundets länsarkivarie är länssamordnare för Arkivens dag. Om Er förening vill medverka på Arkivens dag, kontakta länsarkivarien som kan ge mer information eller läs mer på under fliken Arkivens dag på denna hemsida.

– KLAF kan erbjuda företag, kommuner och andra organisationer, att mot ersättning få hjälp med sin informations- och arkivhantering. Det kan vara allt från ordnande och förtecknande av arkiv, gallringsutredningar eller hjälp med dokumenthanteringsplaner.

– Har KLAF en arkivdepå?

Svar: Nej, KLAF har ingen egen arkivdepå, det har däremot våra medlemsarkiv.  Arkivinstitutionerna har själv ansvar för att de egna arkiven sköts på korrekt sätt men KLAF hjälper och stöttar sina medlemmar om och när de behöver det.

KLAF arbetar för tillfället på en förstudie för att utreda behovet av en länsarkivdepå i Kalmar län.

– Vem kan bli medlem i Kalmar läns Arkivförbund?

Svar: Både arkivinstitutioner (enskilda som offentliga) och organisationer på distriktsnivå och lokala föreningar är också välkomna som medlemmar hos KLAF. I nuläget har KLAF 36 medlemsorganisationer.

– Hur gör man för att bli medlem?

Svar: Kontakta länsarkivarien så skickar hon ansökningshandlingar.

Efter att ansökan är ifylld skickas handlingarna tillbaka till KLAF postledes. Länsarkivarien har mandat från styrelsen att fatta beslut om medlemskap och ska löpande rapportera till styrelsen om nya medlemmar.

Efter beslut om medlemskap skickar länsarkivarien ett välkomstbrev tillsammans med förbundets stadgar, medlemsmatrikel och årets verksamhetsberättelse.

– Vad kostar ett medlemskap i KLAF?

Svar: Ett medlemskap kostar 250 kr/år.