Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

Verksamhetsplan för Kalmar läns Arkivförbund 2019-2020

Godkänd av Kalmar läns Arkivförbunds styrelse 2019-03-20
Antagen vid Kalmar läns Arkivförbunds årsmöte 2019-04-10

Vision

Arkiven i Kalmar län arkiverar allt bevarandematerial, är en efterfrågad kunskapskälla som är tillgänglig för alla.

För att nå visionen arbetar KLAF för:

  •  att länets arkivbildare lämnar in sitt bevarandematerial till arkivinstitutionerna i Kalmar län
  • att arkivmaterial används i olika former av undervisning då det rör sig om grundforskning i förstahandskällor och obearbetat material
  • att synliggöra, tillgänglig- och levandegöra arkiven i Kalmar län
  • att konkretisera och genomföra den antagna handlingsplanen för enskilda arkiv
  • att via länsarkivarieföreningen bevaka det nationella projektet som ska hitta en lösning på hur arkivsverige ska hantera det glapp som uppstår mellan analogt och digitalt bevarande

 

Verksamhetsplan för 2019-2020

Följande områden prioriteras de kommande åren:

  • att söka externa projektmedel för genomförande av ”Handlingsplan för enskilda arkiv”
  • att tillsammans med de enskilda arkiven producera en gemensam informationsbroschyr i analog och i digital form
  • att utforma en digital plattform för de enskilda arkivens styrelser, anställda samt allmänhet
  • att ta fram lämpliga utbildningar för styrelser, anställda och medlemmar