Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

Verksamhetsplan för Kalmar läns Arkivförbund 2018-2019

Antagen vid Kalmar läns Arkivförbunds årsmöte 2018-04-18

Vision

Arkiven i Kalmar län arkiverar allt bevarandematerial, är en efterfrågad kunskapskälla som är tillgänglig för alla.

För att nå visionen arbetar KLAF för:

  •  att länets arkivbildare lämnar in sitt bevarandematerial till arkivinstitutionerna i Kalmar län
  • att arkivmaterial används i olika former av undervisning då det rör sig om grundforskning i förstahandskällor och obearbetat material
  • att synliggöra, tillgänglig- och levandegöra arkiven i Kalmar län
  • att i samarbete med andra aktörer finna en lösning på hur vi ska hantera det ”digitala glappet” som uppstår mellan analogt och digitalt bevarande av arkivmaterial

 

Verksamhetsplan för 2018 – 2019

Följande områden prioriteras de kommande åren:

  • att följa och medverka i det nationella e-arkivprojektet för de enskilda arkiven
  • KLAF ska i styrgruppen för Handlingsplan för enskilda arkiv i Kalmar län, medverka till konkretisering och genomförande av den antagna handlingsplanen för länets enskilda arkiv
  • att producera minst två nyhetsbrev per år med information till KLAF:s medlemmar
  • att anordna minst två nätverksträffar per år för medlemmarna
  • att under 2018 ha antagit en jämställdhetsplan