Kalmar läns Arkivförbund

– Med tanke på arkiven!

Handlingsplan för ökad tillgänlighet 2017-2018

Antagen av Kalmar läns Arkivförbunds styrelse 2016-12-14

Inledning

Hos Kalmar läns Arkivförbund är tillgänglighetsperspektivet en självklar del av vårt arbetssätt. Arkiven är till för alla (oavsett kulturell tillhörighet, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning m.m.). Att besöka en arkivinstitution är alltid gratis.

Vår utgångspunkt är att begreppet funktionsnedsättning är individrelaterat och innebär att en person har någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Den kan vara medfödd eller förvärvad genom sjukdom eller olyckshändelse. Begreppet handikapp syftar däremot på relationen mellan individ och miljö. Ett handikapp uppstår inte förrän en person med funktionsnedsättning möter ett hinder i omgivningen som hindrar vederbörande från att leva ett normalt liv.

Tillgänglighetsarbetet inriktas på att genom anpassningar i miljön och genom hjälpmedel av olika slag minska så många hinder som möjligt. I detta arbete är ändamålsenliga och anpassade tekniska lösningar viktiga men långt ifrån tillräckliga. Ett framgångsrikt arbete är också en fråga om inställning, attityd och förhållningssätt.


Övergripande målsättning

Målet med Kalmar läns Arkivförbunds tillgänglighetsarbete är att underlätta möjligheterna för alla oavsett funktionshinder, att ta del av arkivförbundets verksamhet som besökare, användare, medlem eller som anställd.

Organisation, ansvar och uppföljning

Innehållet i handlingsplanen fastställs av Kalmar läns Arkivförbunds styrelse. Länsarkivarien ansvarar för samordning av tillgänglighetsarbetet och att verksamhetsinnehåll, information och lokaler är tillgängliga. Förbättring av tillgängligheten är en pågående process som årligen ska vara en del av arkivförbundets verksamhetsplanering och därmed också omfattas av den årliga verksamhetens avstämning.

Handlingsplan lokaler
Målsättning

Lokalerna ska vara utformade och inredda så att de ger god tillgänglighet och goda förutsättningar att ta del verksamheten. Det gäller även vid val av lokaler för extern verksamhet, t.ex. årsmöte och föreläsningar.

Nuläge 2016

Kalmar läns Arkivförbund hyr en lokal av Oskarshamns kommun, belägen i Oskarshamns Kulturhus. Det finns möjlighet att köra bil fram till huvudentrén och det finns en hiss till våningsplanet. Entrédörren är låst men öppnas alltid för besökare av personal.

Invändigt är arkivförbundets lokal helt fri från trappsteg och trösklar. Handikappanpassad toalett finns i anslutning till lokalen.

Tillgängligheten till våra 4 enskilda medlemsarkiv är över lag mycket bra. De flesta av KLAF:s medlemsarkiv har bra tillgänglighet med hissar, ramper och handikappanpassade toaletter. Alla de enskilda arkiven har forskarplatser.

Åtgärder: Arkivförbundet åtar sig att informera Kalmar läns enskilda arkiv och övriga medlemmar om sin handlingsplan för ökad tillgänglighet.

Handlingsplan för information och kommunikation
Målsättning

Information ska vara utformad så att den är språkligt och tekniskt tillgänglig för användare eller anställda oavsett funktionshinder. Anställd personal ska ha god kännedom om arbetet med att främja god tillgänglighet och delaktighet för alla och vad det innebär för det dagliga arbetet med bemötande och kontakter med besökare, medlemmar och allmänhet.

Nuläge 2016

Länsarkivarien har under 2016 arbetat med hemsidan så att den ska uppfylla de kriterier som eftersträvas. Kalmar läns Arkivförbund kommer lansera sin nya hemsida i början på 2017. Arbetet med att förbättra arkivförbundets hemsida är ett viktigt arbete och en ständigt pågående process.

För att öka tillgängligheten till de enskilda arkiven i Kalmar län administrerar Kalmar läns Arkivförbund arkivförteckningsprogrammet Visual Arkiv. Systemet innebär bland annat att arkivförteckningarna är sökbara på Internet.

Åtgärder: Att till år 2017, ha testat och anpassat arkivförbundets hemsida ur ett tillgänglighetsperspektiv.